Monday, December 26, 2011

Panduan Interaksi Dengan Jamaah 
Dalam berinteraksi dengan sesebuah jamaah, pastilah banyak halangan yang akan kita hadapi. Oleh yang demikian, kita memerlukan ilmu yang cukup bagi mewujudkan suasana amal jamai’e yang ideal.

Adalah sesuatu yang mustahak untuk kita memahami adab-adab dalam berinteraksi dengan jamaah sebagai panduan untuk kita praktikkan bersama.

"Sesungguhnya jika engkau tidak bersama mereka, maka engkau tidak akan  bersama orang-orang selain mereka. Sementara jika mereka tidak bersamamu, mereka tetap wujud bersama yang lain."

Ungkapan di atas menyedarkan kita tentang keperluan kita akan sebuah jamaah dan untuk sentiasa berada dalam ruang lingkupnya kerana apabila kita tidak lagi bersama mereka, tidak mungkin kita bergaul dengan orang-orang yang mempunyai tahap kebaikan di bawah dari mereka, sementara jamaah dan mereka yang ada di dalamnya akan terus wujud dan berjalan samada dengan kita atau tanpa kita.

Secara jelasnya, masuk dan keluarnya kita dari sebuah jamaah tidak akan memberi pengaruh yang kuat apalagi sampai mampu menggoncangkan jamaah tersebut.

Dengan kata lain, jika kita keluar dari jamaah tersebut, kitalah yang rugi sementara bagi jamaah, boleh dikatakan hampir tidak ada kerugian kerana begitu ramai lagi mereka yang bersedia untuk menggantikan kita.

Oleh kerana itu, keberadaan kita di dalam sebuah jamaah adalah anugerah Allah yang mesti disyukuri dan dipelihara.

Salah satu usaha untuk  menjaga kurniaan penyertaan kita dalam jamaah ini adalah dengan sentiasa berinteraksi secara intensif dengan dakwah itu sendiri dan semua elemen-elemen dakwah atau elemen jamaah.

Yang terpenting dari semua itu tentu sahaja adalah dengan dakwah atau jamaah itu sendiri, kemudian dengan murabbi serta dengan sesama sahabat seperjuangan dan juga dengan mutarabbi.

A. INTERAKSI DENGAN DAKWAH 

PERTAMA : Melepaskan diri dari segala keterikatan dengan institusi-institusi atau jamaah-jamaah lainnya (terutama apabila diminta oleh kepimpinan jamaah untuk melakukan itu).

Salah satu rukun ba'iah adalah ‘tajarrud’ yang memberi maksud bahwa kita memberikan kesetiaan, keterikatan dan ketaatan secara total kepada jamaah.

Adalah difahami bahwa kadang-kadang kita memiliki kritikan-kritikan yang konstruktif terhadap jamaah, di mana ia bukanlah kerana kita tidak ‘tsiqah’ kepada jamaah itu atau sudah cenderung kepada jamaah lain.

Namun, apabila jamaah telah membuat penilaian di mana kita dikehendaki  memutuskan ikatan dengan yayasan atau organisasi tertentu yang mungkin boleh menjejaskan halatuju jamaah, maka sayugialah kita menerima dan mentaati kecuali apabila jamaah menugaskan kita untuk tetap di sesebuah lembaga atau organisasi tertentu untuk tujuan tertentu.

KEDUA : Menghidupkan kebiasaan-kebiasan Islam.

Tujuannya adalah agar kita tetap terpelihara di dalam ruang lingkup jamaah dengan hidayah yang diberikan oleh Allah. Di antara usaha untuk terus meningkatkan kualiti keislaman dan keimanan adalah dengan sentiasa menghidupkan kebiasaan-kebiasaan Islam seperti menyebarkan salam, membaca doa-doa harian, mendahulukan anggota tubuh yang kanan dan lain-lain.

Ini adalah kerana, hanya dengan berusaha untuk meningkatkan kualiti diri sahajalah, kita akan tetap terjaga kebersamaannya dengan jamaah dengan keserasian kebaikan yang dimilikinya.

KETIGA : Berkenalan dengan para pendakwah dengan pengenalan yang sempurna dan sebaliknya mereka juga mengenal kita dengan sempurna.

Selain untuk menunaikan hak-hak dan kewajiban ukhuwah, perkenalan yang intensif dan sempurna dengan para pendakwah akan membuatkan kita saling menilai jati diri kita dan meningkatkan keperibadian kita. 

Lebih-lebih lagi interaksi dengan saudara-saudara kita yang lebih dahulu memasuki jamaah dibandingkan dengan  kita. Bukankah Rasulullah saw bersabda :

“Mu'min adalah cermin bagi saudaranya”.

KEEMPAT : Menunaikan kewajiban-kewajiban harta seperti zakat, infaq, kerjasama kewangan dan lain-lain.

Tidak dipertikaikan lagi bahwa masalah ekonomi, mata pencarian atau kewangan adalah perkara-perkara yang penting yang perlu diperhatikan oleh anggota jamaah.

Untuk menunaikan kewajiban harta di dalam Islam dan organisasi seperti zakat, infaq, kerjasama kewangan dan lainnya tentu sahaja perlu diwujudkan dahulu asas-asas atau ciri-ciri “Mampu Bekerja”
di dalam diri anggota tersebut.

KELIMA : Menyebarkan dakwah di setiap tempat dan membentuk keluarga-keluarga dakwah.

Pembentukan peribadi muslim di dalam jamaah dimaksudkan bukan sahaja untuk membentuk seorang muslim menjadi soleh semata-mata bahkan juga mesti menjadi  ‘musleh’.

Jadi, bukan sekadar mengusahakan nilai-nilai kebaikan yang melekat dalam dirinya, melainkan juga mengusahakan agar keluarga dan masyarakatnya pun diwarnai oleh nilai-nilai kebaikan tersebut. Bahkan lebih dari itu, ia perlu pula berusaha menjadikan keluarganya juga sebagai pendukung-pendukung utama dalam dakwah.

KEENAM : Mengenali harakah-harakah Islam.

Keberadaan kita sebagai anggota di dalam jamaah ini tentu sahaja membuatkan kita semakin mengenali jamaah kita, sejarah, visi dan misinya, tokoh-tokohnya dan lain-lain sebagai sebuah harakah Islam. Namun sebagai bahan perbandingan, kita perlu juga  mengenali harakah-harakah Islam yang lainnya.

Tujuan mengenali harakah-harakah lainnya adalah bagi : 

 1. Mengambil kebaikan dari harakah lain.
 2. Meninggalkan dan jika mampu meluruskan kekurangan dan keburukan dari harakah lain.
 3. Berusaha saling bekerjasama dalam hal-hal yang disepakati dan saling berlapang dada dalam hal-hal yang diperselisihkan untuk menjaga tali silaturahim dan komunikasi paling minima antara kepimpinan harakah.
B. INTERAKSI DENGAN KEPIMPINAN

Kepimpinan dalam dakwah memiliki hak : 

 1. Seorang ayah dari sudut ikatan hati.
 2. Seorang ustaz dalam hal penyampaian ilmu.
 3. Seorang syeikh dalam memberikan tarbiyah ruhiyah.
 4. Seorang komandan dalam menentukan atau memberikan polisi-polisi umum di lapangan dakwah.
Dalam proses interaksi dengan kepimpinannya, seorang anggota jamaah dituntut supaya mampu merealisasikan hubungan dengan baik sebagai tanda kewujudan kepimpinan yang terdekat dengannya.

Di antaranya ialah memperhatikan hak-hak kepimpinan seperti yang tersebut di atas. Selain itu juga, ia hendaklah berusaha untuk memenuhi perkara-perkara berikut :

PERTAMA : TAAT.

Seorang anggota hendaklah sentiasa taat melaksanakan perintah-perintah dan arahan-arahan kepimpinan samada dalam keadaan senang atau susah begitu juga ketika dalam keadaan bersemangat atau dalam keadaan terpaksa kecuali perintah maksiat kerana tidak boleh mentaati makhluk dalam keadaan bermaksiat kepada Allah swt.

Jamaah, dalam merealisasikan tujuannya pastilah memerlukan pengikut yang taat dan memahami akan tuntutannya. Ini menjadi sebab kenapa Imam Hasan Al Banna meletakkan syarat bagi mereka-mereka yang ingin bekerja dalam jamaah ini iaitu sepuluh rukun : Faham, Ikhlas, Amal, Jihad, Pengorbanan, Taat, Tajarrud, Tsabat, Ukhuwwah dan Tsiqah.

Tuntutan sedemikian adalah sesuatu yang logik dan bukan suatu yang diada-adakan kerana organisasi musuh yang bertaraf antarabangsa sekalipun menuntut perkara yang sama dan bahkan kadang-kadang tidak masuk akal misalnya, para agen ‘Mossad Yahudi’ tidak akan segan-segan untuk membunuh anggotanya jika terbukti ia telah berkhianat kepada organisasi mereka.

Namun organisasi dakwah tidaklah sampai sedemikian di mana sesiapapun boleh masuk dan juga tidak akan menahan mereka yang mahu keluar darinya. Masing-masing akan memetik buahnya sendiri, baik di dunia mahupun di akhirat.

Jamaah kita mempunyai tujuan yang amat mulia di mana perjuangannya melibatkan antara generasi dalam rentang waktu yang tidak terbatas dalam menegakkan ketinggian kalimah Allah sehingga dunia ini kiamat. 
Hanya tentera Allah swt sahajalah yang mampu menegakkannya, bukan orang yang berjiwa kecil.

KEDUA : TSIQAH

Seorang anggota dikatakan ‘tsiqah’ kepada kepimpinannya jika ia memiliki ketenangan dan ketenteraman jiwa terhadap apa-apa yang datang dari pihak kepimpinan, iaitu  tenteramnya jiwa dengan seluruh yang keluar darinya dan ia tidak pernah ragu-ragu terhadap arahan yang datang darinya.

Ibarat seorang tentera yang merasa puas dengan komandannya dalam hal kapasiti kepimpinannya mahupun keikhlasannya dengan kepuasan yang mendalam yang menghasilkan : 

 1. Rasa cinta.
 2. Penghargaan.
 3. Penghormatan.
 4. Ketaatan.
“Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap sesuatu keputusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya”. (QS An Nisaa’ : 65)

Pemimpin adalah unsur penting dalam dakwah dan tidak ada dakwah tanpa kepimpinan. Kadar ‘tsiqah’ yang timbal balik antara pemimpin dengan yang dipimpin menjadi neraca yang menentukan sejauh mana : 

 1. Kekuatan sistem jamaah.
 2. Ketahanan perancangannya.
 3. Keberhasilannya mewujudkan tujuan.
 4. Keteguhannya dalam menghadapi tentangan.
‘Tsiqah’ kepada pemimpin adalah segala-galanya dalam kejayaan dakwah. Untuk mengetahui kadar ketsiqahaan dirinya terhadap mas’ulnya, bertanyalah kepada diri sendiri dengan tulus mengenai beberapa perkara berikut : 

1.      Sejauhmana kita mengenali mas’ul tentang riwayat hidupnya.
2.      Kepercayaan terhadap kapasiti dan keikhlasannya.
3.      Kesediaan menerima perbezaan pendapat dengan mas’ul apabila mas’ul telah memberi perintah atau larangan yang berbeza dengan pendapat kita.
4.      Kesiapan untuk meletakkan seluruh aktiviti dakwahnya dalam kendalian mas’ulnya.

KETIGA : ILTIZAM.

Seorang anggota mestilah berusaha untuk menjaga serta meneruskan iltizam atau komitmennya kepada kepimpinan dan jamaah dengan jalan keterbukaan dalam memberi informasi akan keadaan dirinya secara objektif sehingga terjaga pula hubungan ruhiyah dan amaliyah dalam ruang lingkup berjamaah.

Sebenarnya bergerak dalam suatu jamaah adalah tugas, tanggungjawab dan amanah yang mesti dipikul oleh pemimpin beserta seluruh anggotanya.

Kesemuanya mesti dikoordinasikan secara rapi ibarat sebuah bangunan yang kukuh.

a.       Tidak boleh saling membiarkan.
b.      Tidak berperilaku bahaya atau saling membahayakan.
c.       Tidak menyimpang dari jamaah atau hilang dari peredaran jamaah dalam kurun waktu tertentu.
d.      Mesti ada jalinan komunikasi yang efektif serta terus menerus bergaul mesra.

Ustaz Mustafa Masyhur pernah memberi ‘taujihat’ yang luar biasa :

“Mutu jamaah bergantung kepada mutu ‘harakah’ (gerakan), mutu ‘harakah’ bergantung kepada mutu ‘musyarakah’ (pergaulan), mutu ‘musyarakah’ bergantung kepada mutu ‘muhawarah’ (komunikatif, saling mempunyai sikap keterbukaan) dan mutu ‘muhawarah’bergantung kepada bagaimana mutu ukhuwahnya (persaudaraannya)‌”.

KEEMPAT : MEMILIKI SIKAP ‘IHTIRAM’ (MENGHORMATI) KEPIMPINAN.

Memuliakan dan menghormati mas’ul tidak semata-mata ditujukan kepada diri mas’ul itu semata-mata tetapi kerana dirinya dipandang sebagai lambang jamaah yang mengibarkan bendera Islam untuk menyerukan hidayah kepada umat manusia. Setiap gerakan yang merugikan kedudukan pemimpin akan merusak citra dan keutuhan jamaah.

Bukanlah suatu ciri ‘feudalisma’ jika kita menghormati orang atasan kita yang memang layak dihormati apalagi ia sekaligus berfungsi sebagai orang tua, guru, syeikh dan ketua.

Bukankah Islam mengajarkan kita menghormati orang yang lebih tua dari kita dan banyak memberikan kebaikan untuk kita seperti orang tua, guru, syeikh dan ketua.

KELIMA : MEMBERI NASIHAT, MASUKAN, SARANAN DAN KRITIKAN SECARA HALUS DAN SEMBUNYI-SEMBUNYI DAN TIDAK SECARA TERBUKA.

Memang tidak boleh dimungkiri lagi bahwa kepimpinan adalah juga manusia biasa yang mempunyai kekurangan dan kelemahan, namun bila kita ingin mengkritik atau memberi nasihat, hendaklah dengan memperhatikan adab agar martabat atau kemuliaannya sebagai kepimpinan tidak terjejas di hadapan orang lain.

Di antara sifat mu’min adalah suka nasihat menasihati dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Ketinggian kedudukan mas’ul tidak boleh menjadi penghalang untuk itu dalam rangka untuk memperbaiki amal dan menghindarkan hal-hal yang negatif. Tidak boleh merasa berat dalam memberi nasihat, begitu juga mas’ul mesti berlapang dada dan bersyukur dalam menerimanya.

“Agama itu adalah nasihat. Kami bertanya, ‘untuk siapa?’ Rasulullah saw menjawab, ‘Bagi Allah, RasulNya, pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan orang orang awamnya’”‌ (HR Muslim)

Adapun adab yang mesti kita jaga dalam memberi nasihat kepada mas’ul adalah dengan memilih ketepatan suasana dan cara.

Paling tidak ada tiga perkara yang perlu diperhatikan : 

 1. Berilah nasihat dalam bentuk yang paling baik dan nasihat tersebut hendaknya diterima menurut bentuknya.
 2. Menasihatinya secara diam-diam bererti telah menghormati dan memperbaikinya kerana jika kita menasihatinya dengan cara terang-terangan di hadapan orang ramai, seolah-olah kita telah memalukannya dan merendahkannya.
 3. Tatkala memberi nasihat, hati atau niat kita tidak boleh berubah walau sehelai rambut pun. Tidak merasa lebih mulia atau menganggap diri seperti guru sehingga menjadikan objek nasihat seolah-olah seorang pesakit yang penuh dengan kekurangan. Rasa cinta dan hormat kepadanya tidak boleh berkurang sedikitpun.
C. INTERAKSI DENGAN SAUDARA-SAUDARA SEPERJUANGAN (IKHWAH)

Sesungguhnya kita perlu mengenal saudara-saudara pendakwah kita dengan pengenalan yang sempurna sebagaimana firman Allah swt :

“Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara.” (QS Al Hujurat : 10)

Setelah berlalu generasi pertama umat Islam, ‘Ukhuwah Islamiyah’ atau persaudaraan Islam telah menjadi sekadar kata-kata penghias bibir kaum muslimin atau khayalan yang bersarang  di benak mereka, namun kita perlu mengusahakan kembali kemunculannya serta berusaha untuk menerapkannya di kalangan kita dan menginginkan kembalinya ikatan umat yang saling bersaudara dengan jiwa “Ukhuwah Islamiyah”.

Memang, kalau kita teliti dengan mendalam, untuk menghidupkan persaudaraan Islam di dalam masyarakat, kita seharusnya mewujudkannya terlebih dahulu dalam kalangan kita sendiri.

“Ikhwah” bererti saudara sedarah atau sekandung. Setiap mu’min kita jadikan sebagai saudara sekandung kita melebihi dari sekadar teman atau sahabat karib.

Rukun ‘Ukhuwah’ adalah ‘ta’aruf’‘tafaahum’ dan ‘takaaful’.

Ta’aruf yang sempurna adalah dengan mengenali seluruh jati dirinya meliputi : 

 1. Fizikalnya.
 2. Pola berfikirnya.
 3. Jiwanya.
Kita juga dituntut untuk memiliki adab yang benar dalam berinteraksi terhadap sesama anggota jamaah.

Beberapa perkara di bawah ini penting untuk diwujudkan dalam interaksi dengan sesama anggota agar suasana ‘ukhuwah’ benar-benar tercipta di dalam jamaah.

PERTAMA : Sentiasa ‘husnuz zhan’ (bersangka baik) dan bahkan berusaha mencari-cari alasan untuk membelanya jika ada orang lain yang menuduh saudaranya tanpa alasan yang benar.

KEDUA : Memperlihatkan ‘mahabbah’ atau rasa cinta pada mereka dan berusaha menahan emosi atau memaklumi kelalaian-kelalaian mereka.

“Janganlah kamu meremehkan perbuatan ma’ruf sedikitpun, walaupun sekadar menunjukkan wajah yang berseri ketika bertemu dengan saudaramu”. (HR Muslim)

“Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.”‌ (QS Ali Imran : 134)

Manusia adalah objek kepada berlakunya kesalahan dan kelalaian. Samada diri kita mahupun saudara kita tidak luput dari sifat ini. Adalah tidak adil jika kita memarahi saudara kita apalagi memutuskan hubungan dengannya ketika ia lalai.

Justeru yang paling baik adalah dengan menasihatinya. Setinggi-tinggi martabat pergaulan adalah dengan tetap menjalin kasih sayang samada ketika lalai mahupun ingat kerana itu adalah salah satu dari ciri-ciri kehidupan masyarakat muslim.

“Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya adalah bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka.”‌ (QS Al Fath : 29)

Bahkan kadangkala kecintaan itu kita ikrarkan.

Sabda Rasulullah saw :

“Jika seseorang mencintai saudaranya, maka beritahukanlah kepadanya bahwa ia mencintainya kerana Allah.”‌ (HR Abu Dawud)

Sedangkan anjuran untuk menahan marah cukuplah nasihat Rasulullah saw ketika seseorang datang kepada beliau dan berkata :

“Nasihatilah saya!‌, kemudian Nabi saw bersabda: “Jangan marah”‌, kemudian orang itu meminta mengulangi nasihat lagi, jawab Nabi : “Jangan marah”‌ (HR Bukhari).

Marah itu menghimpun berbagai kejahatan dan setiap kejahatan membawa dosa sedangkan menahannya adalah menangkis dosa yang bererti memetik pahala syurga.

Rasulullah saw bersabda :

“‌Siapa yang menahan marah padahal ia mampu memuaskannya, maka kelak di hari kiamat Allah akan memanggilnya di depan sekalian makhluk, kemudian disuruhnya memilih bidadari sekehendaknya.”‌ (HR Abu Daud dan At Tirmizi)

KETIGA : Mendoakan mereka ketika kita berpisah atau sedang tidak bersama mereka.

Dalam hadits disebutkan doa seorang muslim untuk saudaranya ketika berpisah atau sedang tidak bersamanya adalah mustajab. Di sisi kepalanya ada malaikat yang setiap kali ia berdoa untuk saudaranya meminta kebaikan berkata malaikat : “Amin dan bagimu hal yang seperti itu pula.”

“Mintalah ampun untuk dosamu sendiri dan untuk kaum muslimin lelaki dan perempuan”‌ (QS Muhammad : 19)

‘Ukhuwah Islamiyah’ yang telah dibina oleh Rasulullah saw setelah berhijrah ke Madinah adalah sesuatu yang nyata dan bukan hanya seruan di bibir semata-mata. 

 1. Mereka saling mengutamakan keperluan saudaranya yang baru dibina itu.
 2. Mereka saling memberikan harta bahkan jiwanya untuk sebuah persaudaraan kerana Allah swt.
 3. Mereka juga menitipkan doa sesama mereka.
“Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa: “Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman”‌ (QS Al Hasyr : 10)

Abu Darda’ ra berkata bahwa Rasulullah saw bersabda :

“Doa seorang muslim untuk saudaranya di luar pengetahuan yang didoakan itu doa yang mustajab, di atas kepala orang yang berdoa itu ada Malaikat yang ditugaskan supaya tiap kali ia berdoa baik untuk saudaranya itu supaya disambut:  ’amin wa laka bi mitslin’ (semoga diterima dan untukmu sendiri seperti itu).”‌ (HR Muslim)

KEEMPAT : Tolong-menolong sesama saudara seperjuangan sebagai realisasi ‘ukhuwah’.

"Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim atau dizalimi." (Al Hadits)

yakni engkau menghalanginya dari berbuat kezaliman atau membebaskannya dari penganiayaan.

KELIMA : Mengakui dan menghargai bantuan mereka di waktu lapang dan sempit, serta merasakan dan menyedari bahwa kekuatannya, tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa saham dan bantuan saudaranya yang lain seperti isu yang dialami dalam masaalah pekerjaan, penyimpangan atau terkena fitnah.

KEENAM : Tidak menyukai atau tidak rela jika saudaranya berada dalam bahaya dan bersegera berbuat untuk mencegah atau menolak dan menyelamatkan saudaranya tersebut dari bahaya.

KETUJUH : Memberikan ‘tadhiyah’ (pengorbanan) terhadap sesama saudara seperjuangan.
Imam Hasan Al Basri berkata :

"Tidak ada yang kekal dalam kehidupan ini, kecuali tiga perkara : 

 1. Saudaramu yang kau dapati berkelakuan baik.
 2. Apabila engkau menyimpang dari jalan kebenaran ia meluruskanmu dan mencegahmu dari keburukan. Tidak ada seorang pun selainnya yang mengawalmu.
 3. Solat berjamaah menghindarkanmu dari melupakannya dan meraih ganjarannya."
Berkata Harits Al Muhasibi :

“Ketahuilah orang yang menasihatimu sungguh dia mencintaimu dan barangsiapa yang memuji kamu maka dia menipumu / mengujimu dan siapa yang tidak menerima nasihatmu bukanlah saudaramu.”

KELAPAN : Mempermudahkan urusan-urusan yang sukar.

Salah satu dari ciri seorang muslim adalah suka mempermudahkan segala urusan yang dialami oleh saudaranya.

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesulitan.”‌ (QS Al Baqarah : 185)

“Ajarilah olehmu dan mudahkanlah olehmu dan jangan kamu mempersukarkan, dan jika salah seorang di antara kamu ada yang marah, maka hendaklah kamu diam.” (HR Bukhari)

Dari Ummul Mu’minin ra:

“Jika menghadapi dua perkara, Rasulullah akan memilih yang termudah, jika kiranya tidak mengandungi dosa. Maka jika urusan itu mengandungi dosa, seluruh manusia harus menjauhinya. Dan apa yang menjadi pendirian Rasulullah saw dalam menghadapi sesuatu, ialah tidak membalas dendam kepada siapapun jika yang disakiti itu hanya dirinya sendiri, kecuali jika larangan Allah telah dilanggar, maka beliau akan marah, dan membalasnya semata-mata hanya kerana Allah.”‌ (HR Muttafaq ‘alaih)

Abu Qatadah ra berkata :

Aku mendengar Rasulullah saw bersabda :

“‌Barangsiapa yang memudahkan kesulitan muslim lainnya, untuk mendapatkan keselamatan dari Allah dari kesulitan-kesulitan hari kiamat, maka mudahkanlah kesulitan (orang lain) atau melepaskan bebannya.”‌ (HR Muslim)

E. INTERAKSI DENGAN PENDUKUNG DAKWAH (MUA’YYIDIN)

Seorang anggota jamaah adalah seorang ‘murabbi’ bagi para ‘mutarabbinya’. Ia menjadi pintu gerbang yang akan menghantarkan ‘mutarabbinya’ ke dalam jamaah.

Untuk mampu menjadi daya tarikan dalam merekrut dan menghantarkan pendukungnya ke dalam jamaah, ia dituntut agar dapat berinteraksi dengan baik dan tepat dengan ‘mutarabbinya’ di antaranya ialah :

PERTAMA : Menghargai dan menempatkan diri ‘mutarabbi’ secara seimbang atau
seadilnya.

Mereka bukan segala-galanya atau yang paling hebat dan penting sehingga seolah-olah tidak akan ada yang boleh menggantikan mereka. Tetapi tidak pula meremehkannya, merendahkannya atau menempatkannya secara tidak adil di tempat yang tidak bernilai atau rendah dan tidak sesuai dengan mereka sehingga terkesan tidak menghargai potensi dan bakat mereka.

KEDUA : Mendahulukan perkara yang paling penting di atas semua perkara yang penting atau menggunakan skala keutamaan dan yang pertama mesti dilakukan adalah menumbuhkan akidah di hatinya.

KETIGA : Berhemah dalam menasihati ‘mutarabbi’ sehingga mampu masuk dan meresap ke dalam hatinya.

KEEMPAT : Meninggalkan cara-cara yang keras atau kasar walaupun dengan hujah yang benar.

KELIMA : Menghindarkan diri dari jawaban secara langsung atau terus kepada fakta atau sanggahan yang boleh mematahkan.

KEENAM : Menghindarkan diri dari penghancuran potensi dalam merawat atau mengatasi permasalahan ringan atau dengan jalan memberi bebanan berat yang tidak seimbang serta tidak mendidik.

KETUJUH : Hati-hati terhadap pemborosan tenaga. Hendaklah kita memperhatikan tingkat kecerdasan dan ilmu ‘mutarabbi’ sehingga tidak perlu berpanjang-panjangan dalam membahas perkara yang sudah jelas.

KELAPAN : Setiap perkataan memiliki tempatnya masing-masing dan setiap tempat memiliki jenis perkataan yang sesuai.

Rasulullah saw bersabda :

“Berbicaralah pada manusia sesuai dengan kemampuan akal mereka."

KESEMBILAN : Mempelajari keadaan mereka dan mengenali permasalahan–permasalahan mereka.
Contohnya, sebagai seorang murabbi, ia tidak terus mencerca apabila ‘mad'u’ terlambat datang kerana boleh jadi ada uzur syar'ie yang tidak dapat diatasinya. Kemudian tidak mencari-cari kesalahan dalam pekerjaannya dan tidak membebankan dirinya dengan bebanan yang tidak sanggup ditanggungnya kerana ada pepatah mengatakan bahwa :

“Bandar tidak dibangunkan dalam waktu satu hari.”

KESEPULUH : Jadilah contoh tauladan baginya dalam segala situasi.

KESEBELAS : Berterusan mendakwahkannya hingga nampak hasilnya.

F. INTERAKSI DENGAN PENDIDIK (MURABBI)

Seorang anggota kebiasaannya masuk ke dalam jamaah kerana jasa murabbinya. Perkara ini tidak akan pernah hilang dari catatan malaikat ‘Raqib’ sehingga sayugialah, catatan ini tidak terhapus dari fikiran ‘mutarabbi’ tersebut.

PERTAMA : Menghormati mereka kerana walaubagaimanapun, Allah telah menjadikan
mereka sebagai sebab kepada bergabungnya kita menjadi anggota jamaah tersebut.

Dengan kata lain merekalah yang telah menghantarkan kita masuk ke dalam jamaah ini walaupun kini kita telah menyamai atau bahkan mungkin melebihi atau melampaui mereka dalam perkara kewajiban dalam jamaah, misalnya.

KEDUA : Sesungguhnya mereka tetap guru kita dan bukan mantan guru atau sekadar orang yang pernah menjadi guru kita.

KETIGA : Terus mengingati kebaikan-kebaikan mereka dan melupakan kelemahan-kelemahan mereka jika memang ada.

Akhirnya, jika kesemua interaksi dengan keseluruhan elemen-elemen jamaah itu terjalin dengan baik, insyaAllah akan terpeliharalah kekukuhan iltizam kita dengan jamaah itu sendiri.

Ya Allah, bersihkanlah hati kami dan luruskanlah tujuan kami serta kurniakanlah kepada kami kebijaksanaan sehingga kami mampu berinteraksi dengan setiap elemen di dalam jamaah ini dengan sempurna dan seadilnya tanpa kami mengurangi hak-hak yang sepatutnya dimiliki oleh mereka yang berhak sehingga setiap anggota mendapat manfaat yang besar dari jamaah ini yang akan menyebarkan dakwah ke seluruh pelusuk bumi dan mendokong DeenMu di muka bumi ini. Bantulah kami dalam usaha kami untuk merealisasikan semula makna “Ukhuwah Islamiyah” di kalangan kami dan dalam jamaah kami sehingga moto ‘Ukhuwah Teras Kegemilangan” benar-benar hidup dan mengeluarkan haruman yang wangi di dalam taman-taman ikatan hati yang segar dan mekar kelopaknya.  

Ameen Ya Rabaal Alameen
WAS

Sumber: http://tinta-perjalananku.blogspot.com/2011/12/panduan-interaksi-dengan-jamaah.html

Saturday, December 17, 2011

Kenyataan IM mengenai Pertembungan di Bangunan Kabinet MesirSabtu, 17 Disember 2011

Rakyat Mesir berterima kasih dengan Majlis Tertinggi Angkatan Tentera (SCAF) kerana menyokong revolusi 25 Januari 2011. Mereka memberi keyakinan terhadap SCAF bagi mempertahankan tanah-air ini, melindungi rakyat, memimpin negara untuk tempoh sementara, sehingga satu kerajaan awam dipilih dengan sokongan popular untuk mengambil alih kuasa pentadbiran negara.

Memelihara rakyat bermaksud: mempertahankan jiwa, darah, kehormatan, wang ringgit dan kebebasan. Oleh itu, kami amat terkejut melihat ramai yang terkorban dan tercedera di Maspero, Mohammed Mahmoud Street, serta People’s Assembly Streets dan Qasr Al-Aini Street. Setakat ini, tidak seorang pun anggota tentera yang telah didapati bersalah kerana mengarahkan jenayah-jenayah ini.

Kita prihatin dengan keadaan bahawa apabila situasi kembali tenang dan negara memberi tumpuan kepada pilihanraya bersejarah bagi mencapai transformasi demokrasi sebenar, ada pihak akan menghasut, menyalakan api yang mencetuskan kekacauan dengan tujuan menghalang kestabilan seterusnya, merosakkan proses demokrasi dan pemindahan kuasa. Sementara itu kita juga melihat kenyataan-kenyataan yang pelik bertentangan dengan prinsip demokrasi dibuat oleh pemimpin SCAF, dan kenggananan SCAF mengutuk, menolak kenyataan-kenyataan bersifat provokasi tersebut. Protes aman dan tunjuk perasaan adalah hak yang termaktub di dalam perlembagaan.

Hanya beberapa hari lepas, Dr. Ganzouri menekankan bahawa protes aman dan tunjuk perasaan tidak akan disuraikan dengan kekerasan sama ada melalui lisan, fizikal atau moral. Namun semalam, kita menyaksikan serangan ganas terhadap penunjuk perasaan, menyebabkan ramai terkorabn dan cedera tanpa justifikasi. Peristiwa ini yang berlaku di kala minat rakyat meningkat terhadap pilihanraya dan keputusannya. Insiden ini hanya menimbulkan keraguan mengenai kemahuan menyempurnakan proses pilihanraya atau mengiktiraf wakil yang terpilih, seperti yang dinyatakan oleh Major General Al-Mulla.

IM dan rakyat Mesir akan mempertahankan kebebasan mereka, kedaulatan mereka dan hak mereka memerintah negara mereka serta bertekad mengatasi semua halangan yang dicipta untuk menyelewengkan revolusi dan menukar semua aspek tanahair ini.

IM dengan ini menuntut:

1. Satu permintaan maaf yang jelas serta-merta oleh SCAF terhadap jenayah yang terjadi pada Jumaat 16 Disember.

2. Satu penyiasatan yang adil dan menyeluruh oleh satu badan bebas, mempercepatkan perbicaraan anggota yang mengarah dan melaksanakan jenayah ini, dan kemudian mengumumkan keputusan penyiasatan ini termasuk penyiasatan peristiwa yang telah lalu.

3. Memberi pampasan kepada keluarga yang terkorban dan menyempurnakan rawatan bagi yang tercedera menggunakan peruntukan kerajaan serta memberi pampasan untuk kecederaan mereka. 4. Meneruskan proses pilihanraya Parlimen Mesir.

5. Mengesahkan bahawa pilihanra presiden dan pemindahan kuasa kepada kerajaan awam akan disempurnakan sebelum hujung Jun 2012.

Semoga Allah menyelamatkan Mesir daripada ujian dan tribulasi serta kejahatan anak bangsanya sendiri.

Monday, November 21, 2011

Badie kutuk keganasan polis, seru semua pihak bersabar dan siasatan segera terhadap insiden terbaru Medan TahrirAhad 20 November 2011


Mursyidul Am IM menegaskan peri pentingnya mengadakan siasatan segera dan adil terhadap insiden terkini di Medan Tahrir. Menurut  beliau  adalah penting  bagi semua institusi dan pihak menzahirkan keperihatinan dan cinta mereka kepada negra Mesir melalui tindakan yang memperbaiki keadaan.

Melalui akaun Twitter,  Badie menulis “ Saya menolak penggunaan kekerasan bagi menamatkan protes aman di Medan tahrir dan serangan yang meningkat terhadap individu serta harta awam dan peribadi. Pertumpahan darah di Mesir mesti dihentikan.”

Badie menyeru semua rakyat Mesir yang patriotic untuk “ bertindak dengan sabar dan menggalakna semua cubaan oleh musuh-musuh kita agar imej revolusi tidak diselewengkan”.

http://www.ikhwanweb.com/iweb/index.php?option=com_content&view=article&id=32719:badie-slams-police-violence-calls-for-restraint-immediate-and-fair-investigation-into-tahrir-clashes&catid=10387:newsflash&Itemid=858

Wednesday, October 26, 2011

Ennahdha umumkan kemenangan, janji bekerjasama dengan semua pihak

Rabu 26 Oktober 2011

Kenyataan Parti Ennahdha mengenai Keputusan Pilihanraya Tunisia

Parti Ennahdha telah memperolehi 40% dari kerusi Parlimen Kebangsaan. Dengan amanah yang diberikan di dalam pilihanraya bersejarah ini, Ennahdha bukan lagi milik ahli, penyokong maupun pengundinya, bahkan kini ia milik semua rakyat Tunisia.

Kami amat gembira melihat iklim politik tanpa ketegangan yang sering dikaitkan dengan kempen pilihanraya, di samping pendirian matang dan bertanggungjawab dari pemimpin politik. Kita memang perlu belajar prinsip baru demokrasi termasuk mengiktiraf peranan penting pembangkang.

Kami ingin menegaskan sekali lagi bahawa kami ingin bekerjasama dengan semua pihak tanpa kecuali. Kami terbuka kepada semua parti politik, samaada di dalam atau di luar Parlimen, serta semua badan-badan masyarakat madani seperti Kesatuan Sekerja dan pertubuhan-pertubuhan lain .

Kami sedang mengadakan perbincangan bagi membangunkan perikatan berdasarkan perkongsian program ekonomi, sosial dan politik.

Kami menghargai kecekapan pentadbiran Tunisia dan keterampilan penjawat awamnya yang bakal menjadi sebahagian daripada rakyat yang diperlukan oleh Tunisia di dalam fasa baru negara.

Kami tidak menyertai kerajaan melalui kereta kebal atau rampasan kuasa, tetapi berdasarkan keabsahan pilihanraya yang bersejarah ini. Jadi kami menekankan kesinambungan Negara Tunisia dan iltizam kami terhadap semua perjanjian yang dimeterai.

Kami percaya adalah menjadi tanggung-jawab kerajaan bagi membawa pembangunan dan penjanaan kekayaan dan penyediaan pekerjaan. Kami ingin memberi jaminan ini kepada pasaran dan rakan ekonomi antarabangsa.

Rakyat Tunisia telah lama menderita di bawah dictator dan kini mereka berpeluang untuk menikmati kebebasan. Tunisia baru akan bebas daripada penindasan dan akan bersikap terbuka kepada semua rakyat.

http://www.ikhwanweb.com/iweb/index.php?option=com_content&view=article&id=32619:ennahdha-announces-victory-pledges-to-cooperate-with-all-parties&catid=10387:newsflash&Itemid=858

Sunday, October 23, 2011

Ghozlan seru perdamaian segera di kalangan kumpulan Palestin berikutan pertukaran tawanan

Khamis 20 Oktober 2011

Jurucakap media bagi IM, Dr. Mahmoud Ghozlan menyeru kumpulan-kumpulan Palestin Hamas dan fatah untuk menyempurnakan proses perdamaian dan permuafakatan. “ Berikutan pertukaran tawanan di antara Palestin dan Israel, perdamaian patut diwujudkan  di antara kedua-dua kumpulan”, ujarnya.

Di dalam kenyataannya kepada Ikhwanweb, beliau menegaskan, “ Selepas berunding selama beberapa tahun, Hamas telah berjaya mendapatkan persetujuan bagi pembebasan tawanan Palestin. Suasana ini sangat sesuai dan menggalakkan bagi menyelesaikan isu kebangsaaan bagi membolehkan fasa selanjutnya bermula”.

Sementara itu, Pemimpin Hamas, Khaled Mashaal menyebut di dalam satu sidang akhbar di Kaherah pada Selasa lepas, “Kejayaan rundingan dan pertukaran tawanan telah menimbulkan harapan untuk perdamaian sebenar di antara Hamas dan Pihak Berkuasa palestin. Beliau mengesahkan bahawa satu jemputan telah dihantar kepada Pemimpin Palestin Mahmoud Abbas untuk menghadiri perbincangan mengenainya di Kaherah.

http://www.ikhwanweb.com/iweb/index.php?option=com_content&view=article&id=32588:ghozlan-urges-speedy-reconciliation-between-palestinian-factions-following-prisoners-swap&catid=10388:paragraphs&Itemid=858Friday, October 21, 2011

IM Yaman ucap tahniah kepada Tawakkul Karman

Ahad 09 Oktober 2011

Dr. Abdul-Rahman Ba-Fadel Presiden blok Parlimen Himpunan Islah Yaman (at-Tajammu al-Yemeni lil-Islah‎) atau IM Yemen mengucapkan tahniah kepada aktivis politik Tawakkul Karman, yang juga anggota Himpunan Islah Yaman, kerana memenangi Anugerah Nobel Keamanan.

Ba-Fadel memberitahu IkhwanWeb di Kaherah, “Tawakkul ialah rakyat setia Yaman dan kita sentiasa menyokong beliau dengan jiwa raga kita”.

Menurut beliau, Anugerah Nobel yang dimenangi oleh Tawakkul membuktikan bahawa dunia menyokong revolusi aman Yaman dan merupakan isyarat masyarakat antarabangsa bahawa mereka bersama dengan penunjuk perasaan.

Jumaat lepas, Jawatankuasa Nobel yang berpusat di Norway mengumumkan nama tiga orang wanita yang menerima Anugerah Nobel Keamanan 2011. Selain Tawakkul Kerman, dua penerima lain ialah Presiden Ellen Johnson Sirleaf dari Liberia dan aktivis Leymah Gbowee juga dari Liberia.

Tawakkul Kerman mendedikasikan Anugerah tersebut kepada rakyat Yaman serta semua wanita Arab dan melihatnya sebagai kemenangan kepada revolusi aman Yaman. “ Saya sangat gembira. Ini adalah kemenangan kepada keamanan di dunia Arab dan untuk revolusi aman kita. Saya yakin Anugerah ini adalah untuk rakyat Yaman dan semua wanita di Yaman dan dunia Arab’, ujar beliau. http://www.ikhwanweb.com/iweb/index.php?option=com_content&view=article&id=32493:yemeni-congregation-for-reform-congratulates-tawakkul-karman&catid=10415:yemen&Itemid=695

Sunday, October 16, 2011

Risalah Mursyid: Pembohongan tentang Keganasan IslamRisalah dari Prof. Dr. Muhammad Badi’, Mursyid Am Ikhwan Muslimin,

15 sept 2011Segala puji bagi Allah, salawat dan salam ke atas Rasulullah saw dan orang-orang yang mengikutinya. Setelahnya ..

Pada tarikh 11 September 2011 kita terkenang satu peristiwa yang terjadi 10 tahun yang lalu, iaitu peristiwa yang mengubah wajah dunia. Peristiwa ini berlaku hanya selang beberapa bulan Bush Jr. memegang kekuasaan Rumah Putih . Ia datang bersamanya sayap ekstrimis, satu kumpulan yang disebut “neo-konservatif” yang memegang tampuk kekuasaan di Amerika.

Oleh kerana ekstremis kanan ketika itu bersungguh-sungguh dalam membuat perencanaan yang memungkinkan Amerika dapat memenuhi keinginannya untuk melakukan penguasaannya ke atas dunia secara menyeluruh di sepanjang abad kedua puluh satu ini, mereka bertegas bahawa abad ini adalah “abad Amerika” sepenuhnya.. Maka dirancanglah peristiwa 11 September untuk memberikan peluang keemasan dalam melancarkan operasi ketenteraan tanpa batas, sehingga dapat memperkukuh penguasaan Amerika ke atas dunia di bawah slogan “perang melawan keganasan” (terrorisme). Dunia Islam adalah sasaran peperangan ini.

Pandangan Barat terhadap dunia Islam berasaskan dua teori utama: Teori pertama ialah “Pertembungan Peradaban”, yang dibangunkan oleh Bush secara peribadi, dan menjadi sandaran Bush dalam melakukan serangan terhadap dunia Islam. Teori lainnya adalah “Kesudahan Sejarah”. Kedua-dua teori telah sependapat mengatakan bahawa Islam adalah ancaman terbesar dan satu-satunya yang sedang dihadapi umat manusia sekarang ini. Oleh itu, mereka menghasut untuk melakukan serangan terhadap dunia Islam dan menghancurkannya sebelum datangnya bahaya ini.

Munculnya idea “paksi kejahatan” dan membuat tuduhan melulu ke atas negara-negara tertentu seperti Iraq dan Afghanistan sebagai negara-negara samseng. Membuat tuduhan “Al-Qaeda” sebagai kumpulan samseng pertama yang menjadi fokus Amerika untuk memulakan serangan dan pendudukan di Afghanistan, kemudian Iraq, sehingga Amerika melakukan jenayah ketenteraan dan moral terbesar dan pencabulan dalam hak asasi manusia seperti di penjara “ Guantanamo” dan “Abu Gharaib “, dan di penjara bergerak dan pesawat di seluruh dunia, yang mana para tahanan dipindahkan ke dalamnya supaya selepas itu para pemimpin kuku besi boleh melakukan penyiksaan dan pembunuhan untuk mewakili Amerika.

Jikalau pentadbiran Amerika seringkali memperingati peristiwa 11 September, dan mengira kerugian manusia dan material, dan menyediakan statistik dan angka, kita juga ingin menyatakan contoh bencana Palestin yang disebabkan oleh Amerika; kehancuran, pemusnahan dan kerugian yang disebabkan oleh kebiadaban pendudukan Zionis ke atas Palestin. Bahkan lebih dari ratusan kali yang dilakukan oleh rakan sejawatannya dibanding kehancuran Menara Kembar di New York dan jika ditambahkan dengan adanya ratusan ribu manusia yang terkorban dan terluka, diusir dan dinafikan dari tanah air mereka. Hakikat yang tidak boleh ditolak ialah bangsa Palestin kini tidak ada lagi negara, tidak ada ada lagi keamanan, tidak ada lagi kedamaian dan tidak ada lagi kebebasan. Semua ini menjadi bencana kepada bangsa Palestin dan bencana sepanjang sejarah ini.

Kami menuntut agar pentadbiran Amerika semasa hari ulang tahun peristiwa 11September ini untuk mengakui bahawa ada penjajahan Zionisme, ada perampasan tanah di bumi Palestin yang disebut dengan “pendudukan”, ada usaha meyahudikan Al-Quds dan Tebing Barat, ada usaha penghancuran dan perobohan ke atas rumah-rumah warga Palestin dan pengusiran warganegaranya yang sah setelah merampas identiti mereka. Jika Amerika benar-benar prihatin untuk memerangi keganasan atau terrorisme, maka mereka harus mencari motif dan penyebabnya. Tidak diragui bahwa peristiwa ini berlaku kerana adanya penindasan dan penyiksaan ke atas rakyat Palestin dan menimbang dengan timbangan tertentu, iaitu yang berpunca dari bencana di bumi Palestin.

Namun berlaku kehendak Allah di mana sebelum berlangsung ulang tahun kali ke10 peristiwa 11 September, tercetus revolusi dan intifadhah Arab melawan kezaliman, kekejaman, kediktatoran, korupsi dan kekerasan, revolusi yang berjaya menggulingkan para pemimpin kuku besi terkuat di rantau yang telah dikenal pasti sebagai tempat terbesar apa yang dinamakan “perang” terhadap terorisme. Mereka telah mengeringkan sumber-sumbernya, menyerang Islam, mengepungnya, dan mengambil bahagian dalam menyerang Iraq, Afghanistan dan pengepungan Gaza. Mereka adalah “Ben Ali” di Tunisia, “Qadhafi” pengarah teroris di Libya, dan (Mubarak) “harta karun strategik” Zionis di Mesir.

Sedangkan pentadbiran AS mendakwa dengan dasar politik dan kewajipan menjalankan demokrasi serta pembelaannya ke atas hak asasi manusia mampu mencetuskan revolusi Arab. Inilah pembohongan terbesar. Padahal revolusi Arab adalah untuk menangkis serangan Zionis dan Amerika bagi menghadapi pembohongan dari pemimpin diktator mengenainya. Paling tidak, apa yang kita lihat ialah kepanikan dan ketakutan yang mencengkam Zionis setelah berlaku revolusi rakyat Mesir terhadap mereka dan perubahan dalam hubungan strategik antara Mesir dan Turki, di mana puncaknya adalah ketika Erdogan melakukan kunjungan ke Kaherah untuk membentuk fokus baru dalam menghadapi perencanaan Zionis.

Inilah hikmah Allah yang begitu jelas bahawa setiap kezaliman pasti akan berakhir. Kini kita dapat menyaksikan berakhirnya para dictator dan kezaliman di seluruh dunia Arab. Kita juga ketika ini dapat menyaksikan permulaan keruntuhan penguasaan Amerika dan peradaban Barat. Kini kita telah mendengar suara-suara yang bergema dari sana yang memberikan peringatan betapa buruknya tempat kembali umat manusia yang terjerumus dalam tamadun yang kosong tanpa iman. Manusia tidak mendapatkan keuntungan apapun dalam diri mereka kecuali kebimbangan, kegusaran dan penyakit mental hingga meningkatnya kes-kes bunuh diri, walaupun keseronokan materialistik dan kebebasan syahwat yang tidak terkawal dan tanpa nilai telah bermaharajalela.

Kini terbukti dengan jelas dan nyata untuk semua orang yang mempunyai hati dan kesedaran bahawa keselamatan umat manusia adalah ketika mengikuti manhaj Islam, sistem dann nilai-nilainya walaupun ada usaha yang berterusan dan penuh kesungguhan untuk mewujudkan salah faham dan memberikan gambaran yang buruk. Namun semuanya berakhir dalam kegagalan yang hina. Jelaslah bagi semua orang bahawa keselamatan umat manusia, walau bagaimana kesengsaraannya adalah dengan mengikuti ajaran Islam di semua bidang, kerana di dalamnya terdapat keselamatan dan kebebasan. .

“Celupan Allah yang mencorakkan seluruh kehidupan kami dengan corak Islam); dan siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah? (Kami tetap percayakan Allah) dan kepadaNyalah kami beribadat". ”. (Al-Baqarah:138)

Jika “kaum pembangkang pertama” telah jatuh dengan cepatnya maka tentulah “Pembangkang Kedua” akan lebih cepat jatuhnya seperti halnya kaum pembangkang yang pertama .. itulah sunnatullah yang tidak akan pernah berubah dan berganti.

“Kerana engkau tidak sekali-kali akan mendapati sebarang perubahan bagi " Sunnatullah " (undang-undang peraturan Allah), dan engkau tidak sekali-kali akan mendapati sebarang penukaran bagi perjalanan " Sunnatullah " itu.” (Fathir:43)

Inilah janji Allah yang tidak pernah melanggar janji-Nya dan begitu juga dengan ancaman-Nya, tidak pernah mengubah firman-Nya. Maha benar Allah SWT semasa berfirman (bermaksud):

“Dan telah sempurnalah Kalimah Tuhanmu (Al-Quran, meliputi hukum-hukum dan janji-janji-Nya) dengan benar dan adil; tiada sesiapa yang dapat mengubah sesuatupun dari Kalimah-kalimahNya; dan Dia lah yang sentiasa Mendengar, lagi sentiasa Mengetahui.” (Al-An’am:115)

Semoga Allah memberi selawat dan salam ke atas nabi Muhammad saw, keluarga dan para sahabatnya. Allah Maha Besar dan kepada Allah segala pujian

http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?SecID=213&ArtID=91256

Tuesday, October 11, 2011

Akef: Kebangkitan semula Mesir ialah matlamat IM dan FJP
Mahdi Akef, mantan Mursyidul Am menyeru pentadbiran tentera (SCAF) untuk segera menyerahkan kuasa dan menamatkan tempoh peralihan supaya kehidupan boleh kembali biasa secepat mungkin.

Ketika berucap di sebuah persidangan di Beheira (90 km dari Kaherah), Akeh berkata, “ Rakyat Mesir menyedari apa yang berlaku. Mereka yang mencipta kebebasan ini dan mereka yang memilikinya. Jadi mereka pasti tidak akan menyerahkannya dengan mudah. Kami sangat yakin bahawa tiada siapa boleh memusnahkan prinsip-prinsip revolusi.”

Beliau menegaskan Mesir perlu bekerja keras bagi memulihkan dan menjana ekonomi, keselamatan, pendidikan dan industry pelancongan.

Menurut Akef, revolusi ini tidak terhad kepada mana-mana kumpulan. Sebaliknya ia diserti oleh semua rakyat dari pelbagai golongan. Medan tahrir adalah bukti kukuh tentang kehebatan rakyat dan ketinggian akhlak mereka.

Beliau juga menjelaskan bahawa IM tidak mengemukakan calon Presiden bukan kerana tiada yang layak, tetapi demi kepentingan Negara Mesir. Menurutnya matlamat utama parti Kebebasan dan Keadilan (FJP) ialah bekerja untuk pembangunan keseluruhan Mesir.

http://www.ikhwanweb.com/iweb/index.php?option=com_content&view=article&id=32476:akef-egypts-revival-is-goal-of-muslim-brotherhood-and-freedom-and-justice-&catid=10393:mb-news&Itemid=685

 

My Blog List

FIKRAH & DAKWAH Copyright © 2009 Blogger Template Designed by Bie Blogger Template